• Lifestyle & Wellness

  การทําความเข้าใจและสนับสนุนสุขภาพจิต: สุขภาพจิตเป็นสิ่งสําคัญ แต่บางครั้งฉันก็มีปัญหาในการทําความเข้าใจสัญญาณและวิธีขอความช่วยเหลือ คุณสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาณทั่วไปของความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาเหล่านี้ และแนะนําวิธีขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากจําเป็น

 • Lifestyle & Wellness

  สุขอนามัยการนอนหลับ: ช่วงนี้ฉันมีปัญหาในการนอนหลับ คุณช่วยบอกเคล็ดลับในการปรับปรุงสุขอนามัยการนอนหลับของฉันได้ไหม

 • Lifestyle & Wellness

  กิจวัตรการออกกําลังกายของผู้เริ่มต้น : ฉันต้องการเริ่มการออกกําลังกายเป็นประจําเข้ากับวิถีชีวิตของฉัน แต่ฉันไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน คุณสามารถสร้างแผนการออกกําลังกายที่ครอบคลุมสี่สัปดาห์สําหรับผู้เริ่มต้น ที่มีการผสมผสานระหว่างคาร์ดิโอการฝึกความแข็งแรงและการออกกําลังกายที่ยืดหยุ่นได้หรือไม่? โปรดระบุคําแนะนําโดยละเอียดสําหรับการออกกําลังกายแต่ละครั้งและความถี่ที่ฉันควรทํา

 • Lifestyle & Wellness

  สร้างแผนการดูแลตนเองส่วนบุคคลที่ผสมผสานสูตรอาหารเพื่อสุขภาพเข้ากับการฝึกสติ สมาธิเพื่อต่อสู้กับความเครียด

 • Lifestyle & Wellness

  ออกแบบแผนอาหาร "ทั่วโลก" เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่รวมเอาอาหารเพื่อสุขภาพจากหลากหลายวัฒนธรรม โดยเน้นที่วัตถุดิบในท้องถิ่นและตามฤดูกาลในประเทศไทย

 • Lifestyle & Wellness

  คุณเป็นนักโภชนาการ มีผู้ป่วยมาหาคุณด้วยวิถีชีวิตที่วุ่นวายและต้องการแนวคิดการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพแต่ละอาทิตย์ สร้างการสนทนาที่คุณแนะนําสูตรอาหารและเสนอเคล็ดลับที่ใช้เวลาไม่มาก