สัญญาณทั่วไปของความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า

Lifestyle & Wellness
การทําความเข้าใจและสนับสนุนสุขภาพจิต: สุขภาพจิตเป็นสิ่งสําคัญ แต่บางครั้งฉันก็มีปัญหาในการทําความเข้าใจสัญญาณและวิธีขอความช่วยเหลือ คุณสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาณทั่วไปของความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาเหล่านี้ และแนะนําวิธีขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากจําเป็น