เขียนเรื่องสั้นเมืองแห่งอนาคต

Art & Creativity
เมืองแห่งอนาคต: เขียนเรื่องสั้นที่มีฉากอยู่ในเมืองแห่งอนาคต 100 ปีนับจากนี้ เทคโนโลยีอะไรจะดํารงอยู่และชีวิตของผู้คนจะเปลี่ยนไปอย่างไร?