Prompt คืออะไร?

ไม่มีหมวดหมู่

Prompt คืออะไร?

Prompt ในที่นี้หมายถึง “ข้อความ” หรือ “คำถาม” หรือ ChatGPT ด้วยเป้าหมายในการรับคำตอบหรือข้อมูลกลับมา ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณถาม ChatGPT ว่า “อากาศวันนี้เป็นยังไง?” คำว่า “อากาศวันนี้เป็นยังไง?” ก็คือ Prompt นั่นเอง

ทำไม Prompt ถึงสำคัญ?

Prompt ทำหน้าที่เป็น “คำสั่ง” หรือ “แนวทางในการสื่อสาร” กับ AI มันช่วยให้ AI รู้ว่าคุณต้องการอะไร และจะสร้างคำตอบที่เหมาะสมกลับมาให้คุณ นั่นคือ มันเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างมนุษย์และสมองกล AI นั่นเอง

โครงสร้างของPrompt

1. ข้อมูลพื้นฐาน : ให้ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคำถามหรือคำสั่ง เช่น อธิบายสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง

2. คำถามหรือคำสั่งที่ชัดเจน : เป็นการระบุสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการให้ AI ทำหรือข้อมูลที่ต้องการให้ AI ตอบกลับ

3. ข้อมูลเพิ่มเติม หากจำเป็น สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม

ความสำคัญของ Prompt

1. เพิ่มคุณภาพของการตอบกลับ : การใช้ Prompt ที่มีคุณภาพสูงจะทำให้การตอบกลับของ AI มีคุณภาพสูงตามไปด้วย โปรมต์ที่ชัดเจนและมีความเจาะจงจะช่วยให้ AI สามารถสกัดข้อมูลที่เหมาะสมและสร้างการตอบกลับที่ถูกต้องได้

2. ป้องกันการเข้าใจผิดของ AI : Prompt ที่ชัดเจนจะช่วยให้ AI เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง

3. ประหยัดเวลาของผู้ใช้ : การใช้ Prompt ที่เหมาะสมจะช่วยลดความจำเป็นในการถามซ้ำหลายครั้ง

4. การเรียนรู้และการปรับปรุงของ AI : การใช้ Prompt ที่หลากหลายจะช่วยให้ AI เรียนรู้และปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองต่อการป้อนข้อมูล

วิธีการสร้าง Prompt ที่มีประสิทธิภาพ

1. ใช้คำที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง : ควรใช้คำที่ชัดเจนและเจาะจง เช่น แทนที่จะถามว่า “บอกเกี่ยวกับอากาศหน่อย” ควรถามว่า “บอกสภาพอากาศวันนี้ในกรุงเทพฯ ให้หน่อย” ซึ่งจะช่วยให้ AI ให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้มากขึ้น

2. ให้ข้อมูลพื้นฐาน : เช่น แทนที่จะบอกว่า “ช่วยเตรียมการนำเสนอครั้งต่อไป” ควรบอกว่า “การนำเสนอครั้งต่อไปมีหัวข้อเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่” ซึ่งจะช่วยให้ AI สามารถให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงได้

3. หลีกเลี่ยงการถามหลายคำถามในครั้งเดียว

4. ระบุรูปแบบที่ต้องการให้ชัดเจน : การระบุรูปแบบที่ต้องการในการตอบกลับจะช่วยให้ AI สามารถให้ข้อมูลในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการได้ เช่น “ช่วยสรุปเป็นข้อๆ” หรือ “อธิบายอย่างย่อ”

การใช้ ChatGPT อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเข้าใจความสำคัญของ Prompt และการสร้าง Prompt ที่เหมาะสม คุณภาพของ Prompt จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของการตอบกลับ ดังนั้น การปรับปรุง Prompt ให้ชัดเจนและเจาะจงเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ใช้ที่สามารถสร้างโปรมต์ที่ดีจะช่วยให้ ChatGPT ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ